Begroting 2019

Leeswijzer

In de meerjarenbegroting 2019 – 2022 zijn de doelen van het collegeprogramma 2018 - 2022 verwerkt. Autonome mutaties (min of meer onvermijdelijke aanpassingen) zijn verwerkt in de programma’s, mutaties groter dan € 100.000 worden hier toegelicht. Nieuwe voorstellen kunt u vinden in een aparte bijlage bij het raadsvoorstel.

De begroting 2019 is, conform de kadernota 2019, opgesteld volgens onderstaande programma indeling:

Programma 0:   Bestuur en ondersteuning
Programma 1:   Veiligheid
Programma 2:   Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma 3:   Economie
Programma 4:   Onderwijs
Programma 5:   Sport, cultuur en recreatie
Programma 6:   Sociaal domein
Programma 7:   Volksgezondheid en milieu
Programma 8:   Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting (onderverdeeld in programma’s en paragrafen) en de financiële begroting. Per programma kunt u onder meer de beleidsdoelen, operationele activiteiten  en mijlpalen vinden alsmede ‘wat gaat het kosten’ met een toelichting van de belangrijkste mutaties. Ook worden, conform de eisen van de BBV, per programma beleidsindicatoren opgenomen die u met bijvoorbeeld de website ‘waar staat je gemeente’ kunt vergelijken met andere gemeenten. De paragrafen geven een thematische dwarsdoorsnede van de begroting.
De financiële begroting is onderverdeeld in een meerjarenraming, financiële positie en bijlagen.

U kunt binnen de website navigeren door onder in het scherm te klikken op 'Volgende' of 'Vorige' dan wel teruggaan naar een hoger niveau met de navigatieknoppen aan de linkerzijde van het scherm of de balk aan de bovenzijde.