Begroting 2019

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten:

-3.625

-3.523

-3.487

-3.547

-3.589

-3.589

Baten:

321

157

115

116

117

117

Resultaat voor reservering

-3.303

-3.366

-3.372

-3.431

-3.473

-3.473

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-3.303

-3.366

-3.372

-3.431

-3.473

-3.473

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Programmabegroting 2018 - 2022 (t/m juli 2018)

-3.366

-3.372

-3.431

-3.473

-3.473

Mutaties MJB 2019-2022

56

37

41

14

Nieuwe stand MJB2019-2022

-3.366

-3.317

-3.394

-3.432

-3.458

Omschrijving taakveld

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Verkeer en vervoer

-3.174

-3.235

-3.187

-3.263

-3.301

-3.327

Parkeren

-117

-140

-137

-138

-139

-140

Recreatieve havens

-12

9

7

8

8

9

Totaal

-3.303

-3.366

-3.317

-3.394

-3.432

-3.458

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

2.1

Verkeer en vervoer

-3.256

69

-3.187

2.2

Parkeren

-162

25

-137

2.3

Recreatieve havens

-13

20

7

Totaal

-3.430

114

-3.317

Toelichting mutaties MJB 2019-2022 > € 100.000: jaarschijf 2019

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Geen bijzonderheden

Totaal