Begroting 2019

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Doelstelling

Het vastleggen en langdurig borgen van onderlinge afspraken op het gebied van samenwerking bereikbaarheid. Instelling van en deelname aan een regionaal mobiliteitsfonds voor de realisering van projecten en maatregelen ter uitwerking van de regionale bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking”.
Dit fonds wordt ingezet om:

  • eigen programma’s van de regio volledig te financieren;
  • een bijdrage te verlenen aan een groot project van één of meer regiogemeenten;
  • een bijdrage namens de regio Zuid-Kennemerland te leveren aan projecten van andere overheden, die ook geheel of gedeeltelijk buiten de regio kunnen liggen.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, en Zandvoort

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder verkeer is vertegenwoordiger namens de gemeente in de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Bestuurlijke verantwoording

Vóór vaststelling van de begroting en het jaarverslag wordt de raad in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. Projectvoorstellen worden voorgelegd aan de raad. Een project wordt uitgevoerd in regionaal verband indien een meerderheid van de raden van de deelnemers daar voor is.
Het financieel beheer van het fonds wordt uitgevoerd door de Gemeente Haarlem.

Financieel belang

De vier deelnemende gemeenten storten jaarlijks een bijdrage in het fonds, gerelateerd aan het aantal inwoners. Bloemendaal stort in de periode 2013 t/m 2027 in totaal € 2.006.768
Gemeente Bloemendaal participeert voor circa 12%.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag

Jaarverslag (2017)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2017

31 dec. 2017

1 jan. 2017

31 dec. 2017

€ 3,431 miljoen

€ 3,961 miljoen

nihil

nihil

 Maakt deel uit van de jaarrekening gemeente Haarlem

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningsresultaat

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten

2016

2017

2016

2017

€ 889.000

€ 530.000

nihil

nihil

Bijdrage vs. begroting

2018 (x € 1.000)

Meerjarenraming (62010210.443300)

Begroot

Werkelijk

2019

2020

2021

2022

  - € 120

- € 120

- € 140

- € 161

- € 161

- € 161

Ontwikkelingen

Enkele projecten ten laste van het fonds betreffen o.a.:

  • een regionaal fietsnetwerk en uitbreiden stationsstallingen;
  • onderzoek verbeteren regionale bewegwijzering
  • bijdrage aan programma Dynamisch Verkeersmanagement

Voor 2019 heeft de stuurgroep uitgaven van € 2.459.380 begroot, verdeeld over:
€ 1.123.380  fiets
€     80.000  openbaar vervoer
€   231.000  verkeersmanagement
€   850.000  infrastructuur
€   175.000  diversen; inhuur programmamanager lobbyist en werkdeel begroting