Begroting 2019

Bedrijfsvoering en Overhead

Overhead

In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Om de raad op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven is een aparte paragraaf overhead in het programmaplan opgenomen.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Door gebruikmaking van deze definitie kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan de taakvelden. Grofweg kunnen de kosten van overhead worden verdeeld in ondersteunende afdelingen c.q. teams en ondersteunende personen op de taakvelden.
Alle kosten voor overhead zijn apart centraal begroot op het taakveld 0.4 en worden niet doorbelast aan de taakvelden waar de directe kosten op staan.
De overhead van de gemeente Bloemendaal bestaat uit:

  • leidinggevenden primair proces;
  • financiën, toezicht en controle;
  • personeel en organisatie;
  • inkoop;
  • communicatie;
  • juridische zaken;
  • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
  • informatiebeheer, -voorziening en automatisering;
  • facilitaire zaken en huisvesting.

De huisvesting heeft betrekking op ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie.

De bijdragen van de verbonden partijen (o.a. IASZ en GBKZ) worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waarvoor werkzaamheden worden verricht. Dat sluit aan bij het gewijzigde BBV waarbij de beleidsdoelstellingen van verbonden partijen bij de programma’s moeten worden opgenomen.

Het centraal opnemen van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden alle tarieven te bepalen. De wijziging van de begrotingsvoorschriften heeft echter geen wijziging tot gevolg van de fiscale voorschriften. In de paragraaf lokale heffingen zijn uit oogpunt van transparantie verplichte berekeningsmodellen opgenomen waaruit blijkt hoe de tarieven zijn berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt.
De berekening van de tarieven geschiedt extracomptabel waarbij de overhead op consistente wijze is toegerekend. Gekozen is voor een toerekening op basis van de personeelslasten welke aansluit met het door het CBS gehanteerde techniek. De kosten van overhead zijn in de vorm van een opslag meegenomen in de tarieven van bij derden in rekening te brengen kosten zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en begrafenisrechten. Voor een nadere toelichting en uiteenzetting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Voor de beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering (human resource management, GRIT, informatisering en inkoop) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

OMSCHRIJVING OVERHEAD

LEIDINGGEVENDEN PRIMAIR PROCES

2019

2020

2021

2022

Lasten

-273.999

-266.531

-274.290

-282.282

Baten

0

0

0

0

Saldo

-273.999

-266.531

-274.290

-282.282

FINANCIEN, TOEZICHT EN CONTROL

2019

2020

2021

2022

Lasten

-791.102

-813.531

-836.623

-860.393

Baten

0

0

0

0

Saldo

-791.102

-813.531

-836.623

-860.393

P&O , HRM

2019

2020

2021

2022

Lasten

-1.715.110

-1.748.222

-1.632.141

-1.666.798

Baten

0

0

0

0

Saldo

-1.715.110

-1.748.222

-1.632.141

-1.666.798

INKOOPFUNCTIE

2019

2020

2021

2022

Lasten

-196.575

-183.904

-189.270

-159.270

Baten

0

0

0

0

Saldo

-196.575

-183.904

-189.270

-159.270

COMMUNICATIE

2019

2020

2021

2022

Lasten

-272.919

-280.246

-287.784

-295.539

Baten

0

0

0

0

Saldo

-272.919

-280.246

-287.784

-295.539

JURIDISCHE ZAKEN

2019

2020

2021

2022

Lasten

-189.785

-193.210

-196.707

-200.278

Baten

0

0

0

0

Saldo

-189.785

-193.210

-196.707

-200.278

BESTUURSZAKEN EN -ONDERSTEUNING

2019

2020

2021

2022

Lasten

-627.357

-645.588

-664.366

-683.708

Baten

0

0

0

0

Saldo

-627.357

-645.588

-664.366

-683.708

INFORMATIEBEHEER (DIV)

2019

2020

2021

2022

Lasten

-231.331

-237.988

-244.842

-251.902

Baten

0

0

0

0

Saldo

-231.331

-237.988

-244.842

-251.902

FACILITAIRE ZAKEN

2019

2020

2021

2022

Lasten

-614.140

-627.905

-642.021

-656.496

Baten

0

0

0

0

Saldo

-614.140

-627.905

-642.021

-656.496

INFORMATIEVOORZ. & AUTOMATISERING

2019

2020

2021

2022

Lasten

-2.911.202

-2.953.640

-2.969.748

-2.886.865

Baten

841.606

853.858

861.166

861.166

Saldo

-2.069.596

-2.099.782

-2.108.582

-2.025.699

HUISVESTINGSKOSTEN

2019

2020

2021

2022

Lasten

-747.657

-758.727

-756.578

-756.673

Baten

37.959

38.718

39.493

39.493

Saldo

-709.698

-720.009

-717.085

-717.180

UITBESTEDINGSKOSTEN BEDRIJFSVOERING

2019

2020

2021

2022

Lasten

-247.684

-251.152

-254.669

-258.234

Baten

0

0

0

0

Saldo

-247.684

-251.152

-254.669

-258.234

OVERHEAD LASTEN

-8.818.861

-8.960.644

-8.949.039

-8.958.438

OVERHEAD BATEN

879.565

892.576

900.659

900.659

OVERHEAD TOTAAL

-7.939.296

-8.068.068

-8.048.380

-8.057.779

Urenverdeling

Binnendienst

Buitendienst

Totaal

FTE 2019

FTE 2018

2019

170.087

41.708

211.795

Bin

110,88

Bin

109,16

Bui

27,19

Bui

27,19

Gemiddelde uurtarieven

2019

2019

2018

2018

Bruto uurtarief salarissen

Binnendienst

Buitendienst

Binnendienst

Buitendienst

Uurtarief opslag

49,82

35,22

48,44

34,84

Overhead

40,79

24,02

39,44

23,05

Gemiddeld uurtarief

90,61

59,24

87,88

57,89