Begroting 2019

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

Inleiding
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de robuustheid van de begroting weergegeven ofwel het vermogen om niet begrote kosten te kunnen dekken. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Vanaf de begroting 2016 wordt de paragraaf opgesteld conform de door de gemeenteraad in juni 2015 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015. Tevens worden conform de BBV kengetallen opgenomen om de financiële positie van de gemeente te duiden.

Om een goed oordeel te kunnen geven over het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:

A. Beschikbare weerstandscapaciteit

Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote risico's van materiële betekenis in financiële zin af te dekken. We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Voor Bloemendaal bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit € 10,09 miljoen en de structurele weerstandscapaciteit € 1,39 miljoen. Deze worden nader toegelicht onder A.

B. Benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

Inventarisatie van de risico's die niet op een andere wijze zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een nadelig gevolg. De risico's worden ingeschat op € 1,88 miljoen incidenteel en nul structureel. Deze worden nader toegelicht onder B.

Ratio’s weerstandsvermogen
De onderstaande ratio’s kunnen worden beoordeeld met behulp van onderstaande normtabel.

Normtabel weerstandsvermogen

> 2,0

uitstekend

1,4 - 2,0

ruim voldoende

1,0 - 1,4

voldoende

< 1,0

onvoldoende

De ratio’s van het weerstandsvermogen worden als volgt berekend en zijn uitgesplitst in een ratio incidenteel weerstandsvermogen en een ratio structureel weerstandsvermogen:

Ratio incidenteel weerstandsvermogen

 A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

€ 10.090.948

_______________________________________    =

____________

= 5,4

 B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit

€ 1.876.670

Ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief niet vrij aanwendbaar

23,9

Benodigde bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen)

€ 1.689.003

Vereist niveau flexibele algemene reserve (3% begrotingstotaal)

VOLDOENDE

Zoals uit voorgaande blijkt heeft Bloemendaal voor het incidentele weerstandsvermogen een berekende ratio van 5,4 wat volgens de normtabel overeenkomt met een uitstekend weerstandsvermogen. Inclusief stille reserves niet vrij aanwendbaar, rekening houdend met objecten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, is de ratio indicatief 23,9. De bufferreserve dient 90% te bedragen van het benodigde incidenteel weerstandsvermogen en de flexibele algemene reserve dient tenminste 3% te bedragen van het begrotingstotaal.

Ratio structureel weerstandsvermogen

 A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit

€ 1.391.570

_______________________________________    =

____________

   =     

 B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit

€ 0   

De ratio structureel weerstandsvermogen is goed, maar is niet in een getal uit te drukken omdat delen door nul niet kan.