Begroting 2019

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

B. De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s)
De berekening is conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015.
Een gemeente is vrij om zelf de uitgangspunten en systematiek vast te stellen hoe het weerstandsvermogen wordt berekend. De manier om hiermee om te gaan is vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Bloemendaal. De gehanteerde methode is normatief voor wat betreft risico’s in de klasse ‘laag’ en specifiek voor de risico’s in de klassen ‘gemiddeld‘ en ’hoog’. De klasse ‘laag’ omvat veel risico’s waarvan het niet doenlijk en zinvol is om voor elk risico apart een waardering in geld aan te geven. Daarom wordt voor alle kleine en onbekende risico’s samen 3% van de beïnvloedbare lasten genomen. Risico’s ‘midden’ en ‘hoog’ worden gewaardeerd in geld conform onderstaande systematiek. Bij risico’s uit de klasse ‘midden’ wordt rekening gehouden met 30% van de geschatte financiële gevolgen, bij risico’s ‘hoog’ is dat 60%. Voor risico’s uit de klassen ‘hoog’ en ‘midden’ wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele risico’s.

Het overzicht van risico’s wordt jaarlijks geactualiseerd bij begroting en jaarrekening. De lijst kan worden beschouwd als een zo goed mogelijke inschatting op basis van de beschikbare informatie.

Onderstaand is een overzicht te zien van de risico’s die niet op een of andere manier zijn ondervangen (waar geen voorziening voor is gevormd of verzekering voor is aangegaan) en die een financieel gevolg kunnen hebben.

Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Maximaal
risico

Kans

%

Incidenteel
risico

Structureel
risico

1

Tegenvallers bij uitvoering van de APPA.

PM

2

Risico's outsourcing GRIT

€ 185.000

hoog   

60%

€ 111.000

3

Grondexploitatie Vijverpark Overveen

€ 96.500

midden

€ 96.500

€ 0

4

Grondexploitatie Haringbuys

€ 87.600

midden

€ 87.600

5

Mogelijk (opnieuw) herverdeeleffecten gemeentefonds

PM

6

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Gezien de uitkomsten sociaal domein wordt het risico vooral opgevangen door de egalisatiereserve sociaal domein. Daarom geen sprake meer van structureel risico. Voor een incidenteel risico wordt € 150.000 berekend.

€ 150.000

hoog

60%

€ 90.000

€ 0

7

Door invoering abonnementstarief WMO i.p.v. inkomensafhankelijke bijdrage kan een aanzuigende werking op WMO zorg ontstaan waardoor de kosten stijgen.

PM

8

Explosievenopsporing. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële kosten gemaakt te worden.

€ 500.000

midden

30%

€ 150.000

9

Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten)

laag

€ 1.341.570

TOTAAL

€ 1.019.100

€ 1.876.670

€ 0

1. Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

Omschrijving:

Tegenvallers bij uitvoering van de APPA.

Impact

P.M.

APPA: Bij de daadwerkelijke pensionering van wethouders (na hun 65e) moet nog een bedrag worden nabetaald voor de actuariële ophoging van het wethouderspensioen. Om welk geldbedrag het gaat valt niet te zeggen. Verder bestaat het risico dat door (verdere) renteverlaging de gemeente moet bijstorten i.v.m. de APPA-verplichtingen.

2. Risico's outsourcing GRIT

Omschrijving:

Tijdelijk hogere kosten i.v.m. outsourcing en risico's aanbesteding hiervan.

Impact

Het risico is berekend op € 111.000

GRIT is de lichte gemeenschappelijke regeling, die voor Heemstede en Bloemendaal het IT beheer uitvoert. Naar aanleiding van de in 2017 uitgevoerde Gateway review is besloten het door GRIT uitgevoerde beheer van onze ICT systemen te outsourcen naar een externe partij. De Europese aanbesteding voor de outsourcing van ICT beheertaken is in 2018 gestart en de definitieve gunning wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2019. Met de outsourcing verandert de GRIT van een beheersorganisatie naar een regie-organisatie. Er zal sprake zijn van een transitiefase, waarin taken en kennis worden overgedragen aan de externe partij die uit de aanbesteding is gekomen. De verwachting is dat de transitiefase leidt tot extra tijdelijke kosten. Een grove indicatie is dat de transitiekosten kunnen oplopen tot ruim € 400.000. Hiervan komt 46% ten laste van de gemeente Bloemendaal, afgerond dus € 185.000. Op het moment dat de financiële consequenties van de outsourcing en de transitiefase beter in te schatten zijn, zullen deze in een separaat voorstel aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarnaast kan de Europese aanbesteding een risico zijn, als een afgewezen partij bezwaar maakt tegen de procedure. De gunning duurt dan langer waardoor langer extern personeel moet worden ingehuurd.

3. Grondexploitatie  Parkt Tetterode (Marinehospitaal)

Omschrijving:

Grondexploitatie Vijverpark Overveen (vm. Marinehospitaalterrein)

Impact

€ 96.500

De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert voor vijf jaar na liquidatie risico voor claims planschade.

4. Grondexploitatie Haringbuys

Omschrijving:

Grondexploitatie Haringbuys

Impact

€ 87.600

De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert voor vijf jaar na liquidatie risico voor claims planschade.

5. Mogelijk nieuwe herverdeling van Gemeentefonds (onderhoud)

Omschrijving:

Mogelijk nieuwe ronde onderhoud/herverdeling Gemeentefonds en verruiming belastinggebied gemeenten

Impact

PM

Mogelijk opnieuw herverdeeleffecten onderhoud gemeentefonds, verruiming van het belastinggebied van gemeenten kan leiden tot hogere korting op gemeentefonds.

6. Open einde regelingen / decentralisatie taken sociale domein

Omschrijving:

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk.

Impact

Hoog

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Gezien de uitkomsten 2015 sociaal domein wordt het risico vooral opgevangen door de egalisatiereserve sociaal domein. Daarom is er geen sprake meer van structureel risico. Verder is een het incidenteel risico van € 150.000 opgenomen.

7. Invoering abonnementtarief WMO met aanzuigende werking WMO zorg

Omschrijving:

 Invoering abonnementstarief WMO met aanzuigende werking WMO zorg

Impact

PM

Het Regeerakkoord bevat, startend in 2019, een eigen bijdrage voor het gebruik van voorzieningen in de WMO die onafhankelijk is van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling: het zg. abonnementstarief. De (nieuwe) eigen bijdrage bedraagt € 17,50 per huishouden per periode van 4 weken. Uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de invoering leidt tot hogere netto zorguitgaven. In principe valt dit risico onder open einde financiering, maar gezien het potentiële grote effect wordt dit separaat genoemd. Het risico wordt gekwantificeerd op ongeveer € 200.000 per jaar. De VNG is overigens tegen dit voorstel en probeert invoering te voorkomen.

8. Explosievenopsporing

Omschrijving:

Mogelijk zijn incidenteel extra middelen nodig voor explosievenopsporing en -opruiming.

Impact

Midden

Het berekende risico is € 150.000.

9. Risico's laag en onbekend

Omschrijving:

Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 wordt voor risico's laag en onbekend 3% van de beïnvloedbare lasten berekend.

Impact

Laag

Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten)