Begroting 2019

Bestuur en Ondersteuning

Stedin Groep N.V.

Stedin Groep N.V.

Doelstelling

Stedin heeft als netbeheerder de taak om een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor haar ruim 2 miljoen klanten. Dit doet zij enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten en anderzijds door het
faciliteren van de energiemarkt.

Bestuurlijk belang

Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Bestuurlijke verantwoording

In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. Bij de voorjaarsnota wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AVA.

Financieel belang

16.490 aandelen à € 100 nominaal (0,33% van de aandelen)

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag

Jaarverslag (2017)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2017

31 dec. 2017

1 jan. 2017

31 dec. 2017

*

 € 2.583 milj.

*

€ 3.968 milj.

Resultaat en uitgekeerd dividend

Resultaat na belastingen

Dividend per aandeel

2016

2017

2016

2017

*

€ 424 milj.

*

€ 92.982

Ontvangen dividend vs. begroting

2018

Meerjarenraming (60050120.852000)

Begroot

Werkelijk

2019

2020

2021

2022

€ 92.982

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Ontwikkelingen

* Geen cijfers, Stedin was nog één bedrijf met Eneco

Stedin Groep is per 1 februari 2017 ontstaan als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in een energiebedrijf (Eneco) en een netwerkbedrijf (Stedin). Per die datum is het energiebedrijf afgesplitst en is Eneco Holding N.V. hernoemd naar Stedin Holding N.V. Stedin Groep, met aan het hoofd Stedin Holding N.V., bestaat uit de elektriciteits- en gasnetbeheerders Stedin en Enduris die werkzaam zijn in een groot deel van Zuid-Holland, in de provincies Utrecht en Zeeland en in delen van Noord-Holland en Friesland. Daarnaast biedt de groep dienstverlening op het gebied van elektriciteits- en gasinfrastructuur onder de namen Joulz en DNWG.