Begroting 2019

Bestuur en Ondersteuning

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bestuur en ondersteuning

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten:

-12.036

-12.246

-11.914

-12.402

-12.644

-12.644

Baten:

35.077

32.423

32.703

33.210

33.686

33.686

Resultaat voor reservering

23.041

20.177

20.789

20.808

21.042

21.042

Toevoeging aan de reserves

-6.719

-1.929

-56

-57

-59

-59

Onttrekking aan de reserves

3.856

3.615

777

828

834

834

Resultaat na reservering

20.179

21.863

21.510

21.579

21.818

21.818

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Programmabegroting 2018 - 2022 (t/m juli 2018)

21.863

21.510

21.579

21.818

21.818

Mutaties MJB 2019-2022

534

529

568

753

Nieuwe stand MJB2019-2022

21.863

22.044

22.108

22.386

22.571

Omschrijving taakveld

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Bestuur

-1.384

-1.488

-1.397

-1.434

-1.471

-1.509

Burgerzaken

-294

-373

-548

-446

-501

-536

Beheer overige gebouwen en gronden

3.776

192

133

135

138

133

Overhead

-7.904

-8.009

-7.939

-8.068

-8.048

-8.058

Treasury

532

361

382

379

377

377

OZB woningen

6.206

6.449

6.645

6.789

6.936

7.086

OZB niet-woningen

1.163

1.264

1.292

1.319

1.347

1.375

Parkeerbelasting

1.299

1.290

1.324

1.353

1.382

1.413

Belastingen Overig

808

816

817

819

820

65

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

18.891

19.446

20.869

21.623

22.238

22.847

Overige baten en lasten

-51

230

39

-158

-509

-651

Mutaties reserves

-504

858

555

537

537

530

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-2.358

828

-128

-741

-860

-501

Totaal

20.179

21.863

22.044

22.108

22.386

22.571

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

0.1

Bestuur

-1.413

16

-1.397

0.2

Burgerzaken

-1.107

560

-548

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-217

350

133

0.4

Overhead

-8.819

880

-7.939

0.5

Treasury

-11

393

382

0.61

OZB woningen

-345

6.990

6.645

0.62

OZB niet-woningen

-362

1.655

1.292

0.63

Parkeerbelasting

1.324

1.324

0.64

Belastingen Overig

817

817

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

20.869

20.869

0.8

Overige baten en lasten

39

39

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10

Mutaties reserves

-56

611

555

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-128

-128

Totaal

-12.420

34.464

22.044

Toelichting taakveld 0.4 Overhead.

Toelichting mutaties MJB 2019-2022 > € 100.000: jaarschijf 2019

Bedrag x € 1.000

 +/+ = voordeel; -/- = nadeel

Loonstijging 3,0 % cf. kadernota 2019 en aanpassing toerekening uren op programma 0

-12

Prijsontwikkeling 1,4% cf. kadernota 2019 en aangeleverde mutaties op bestaande budgetten

-105

Algemene uitkering (inclusief IBP) en integratie-uitkering sociaal domein t/m mei circulaire 2018

1.106

Verhoging opbrengst parkeergelden Kop Zeeweg

39

Resultaat mutaties meerjarenbegroting 2019-2022 (saldo lasten en baten)

-312

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning

-182

Totaal

534